THÔNG BÁO

Từ ngày 05/04/2019 hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Trà Vinh (http://motcua.travinh.gov.vn) sẽ chuyển sang tên miền: http://dichvucong.travinh.gov.vn
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông
Số điện thoại liên hệ: 02943 850 605
Tự động chuyển đến http://dichvucong.travinh.gov.vn trong vòng 10 giây